คอร์สเรียนออนไลน์ (E-Learning)

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"เรียนได้ทุกที่ ทุกคน ทุกวัย"

content

Cannabis

คอร์สเรียนออนไลน์ การผลิตกัญชาและกัญชง

content

Andrographolide

คอร์สเรียนออนไลน์ การปลูกฟ้าทะลายโจร

content

Drone

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร

content

การปลูกข้าว

คอร์สออนไลน์การปลูกข้าวนี้ มีเนื้อหาการนำเสนอเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวได้ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการเพาะปลูกข้าวให้ประสบผลสำเร็จได้

content

Lab Safety

เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วยวิดีโอบรรยายเรื่องความปลอยภัยในห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 เรื่อง

content

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (hydroponics)

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นคอร์สออนไลน์มีเนื้อทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ

content

การปลูกเมล่อนในโรงเรือน

คอร์สเรียนออนไลน์ การปลูกเมล่อนในโรงเรือน

content

เรียนรู้การจำแนกพันธุ์มะม่วง

มาเรียนรู้วิธีการจำแนกพันธุ์มะม่วงในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์มะม่วงที่มีศักยภาพ เหมาะในการปลูกเพื่อการค้า ครอสเรียนออนไลด์นี้จะแนะนำมะม่วงพันธุ์การค้าที่น่าปลูก

content

ดินและปุ๋ย เพื่อการเกษตร

คอร์สเรียนออนไลน์เรื่อง “ดินและปุ๋ยเพื่อการเกษตร” นี้มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ดิน” ความต้องการธาตุอาหารของพืช และหน้าที่ของธาตุอาหารพืชแต่ละชนิด รวมถึงความรู้เรื่อง “ปุ๋ย” ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี และสามารถจัดการการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกรได้