การปลูกเมล่อนในโรงเรือน

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี

การปลูกเมล่อนในโรงเรือน
โดย ดร.อุทุมพร ไชยวงษ์ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์