ดินและปุ๋ย เพื่อการเกษตร

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ดิน น้ำ และอากาศ อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะดิน เมื่อถูกใช้ทำการเกษตรนานเข้าๆ ก็จะเสื่อมโทรม และมีการสูญเสียธาตุอาหารพืชออกจากดิน ทำให้ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ดีเช่นเดิม โดยปกติแล้วดินที่ใช้ในการปลูกพืชจะมีการสูญเสียธาตุอาหารออกจากดินหลายทาง ทำให้ธาตุอาหารในดินลดลงและส่งผลต่อการให้ผลผลิตของพืช จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มหรือชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป ดังนั้นการที่จะบำรุงรักษาให้ดินมีสภาพที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของดินและการใส่ปุ๋ยอย่างถ่องแท้

คอร์สเรียนออนไลน์เรื่อง “ดินและปุ๋ยเพื่อการเกษตร” นี้มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ดิน” ความต้องการธาตุอาหารของพืช และหน้าที่ของธาตุอาหารพืชแต่ละชนิด รวมถึงความรู้เรื่อง “ปุ๋ย” ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี และสามารถจัดการการใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกรได้

บทที่เรื่องผู้บรรยาย
1ดินคืออะไรดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
2ส่วนประกอบของดินดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
3ดินดี ดินเลวรศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
4ความต้องการธาตุอาหารของพืชรศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา
5หน้าที่ของธาตุอาหารหลักผศ. อรรถศิษฐ์ วงมณีโรจน์
6การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินผศ. อรรถศิษฐ์ วงมณีโรจน์
7ปุ๋ยคืออะไรศ.ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
8ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีศ.ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
9ผลกระทบของปุ๋ยเคมีที่มีต่อดินศ.ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
10ทำไมเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย?ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
11ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรอาจารย์ สหัสชัย คงทน
12“ปุ๋ยสั่งตัด”ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือ?ดร. รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
13จุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร?ศ.ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
14การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดินดร. รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
15การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ยผศ.ดร. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
16“คลีนิกดิน” โดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกรดร. ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์