การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (hydroponics)

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นคอร์สออนไลน์มีเนื้อทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนมาเนื้อหาออนไลน์ที่มีไว้ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน เนื้อหาในคอร์สออนไลน์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ภาคบรรยายที่เป็นวิดีโอที่บันทึกจากการจัดการอบรม “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบครบวงจร” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยเรื่อง ความรู้ทั่วไปเเละระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยอาจารย์วีรพล นิยมไทย เรื่องสารละลายธาตุอาหารเเละการจัดการในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี และเรื่องประสบการณ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเเละการตลาด โดยอาจารย์อรรถพร สุบุญสันต์ ภาคปฏิบัติที่ประกอบด้วยการเพาะเมล็ด การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร (ปุ๋ย A,B,C) การปรับค่า EC และ pH การป้องกันกำจัดโรคเเละเเมลง การผสมเกสร การคัดเลือกผล เเละการเเขวนผลเมล่อน การเก็บเกี่ยว และ การแปรรูป เเละการจำหน่าย โดยแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของต้นเองได้ และส่วนสุดท้ายจะเป็นแบบประเมินความรู้ทั้งรายวิชา ซึ่งเกณฑ์ผ่านของรายวิชาคือร้อยละ 75 จากคะแนนเต็ม ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์