การปลูกข้าว

สถานะปัจจุบัน
ไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
ฟรี

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและของไทย คนไทยนอกจากกจะนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักแล้ว ข้าวยังเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับคนไทยมาตั้งแต่ยคก่อนประวัติศาสตร์ พื้นที่เพาะปลูกข้าวของของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 320 ล้านไร่ การเพาะปลูกข้าวจึงพบได้ตั้งแต่บนภูเขาถึงที่ลุ่ม กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย การปลูกข้าวให้ประสบผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการปลูกข้าวได้ การติดกับกับวิถีการปลูกข้าวแบบเดิมอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเพาะปลูกข้าวไม่ประสบผลสำเร็จได้

คอร์สออนไลน์การปลูกข้าวนี้ มีเนื้อหาการนำเสนอเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวได้ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการเพาะปลูกข้าวให้ประสบผลสำเร็จได้